Επιστολή προς το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2010

Αρ. πρωτ. 14384 / 27-1-2010

 

ΠΡΟΣ :

1. Διευθύνσεις και Γραφεία Π.Ε.  

2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Διευθυντές Δημο-τικών Σχολείων (μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε.)

ΚΟΙΝ : Περιφερειακές διευθύνσεις Π.Ε.

 

Οδηγίες για τον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»
στο πλαίσιο του περιοδικού «ο μικρός Ευκλείδης» της ΕΜΕ
για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 3ου μαθητικού διαγωνισμού, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Σχετική Απόφαση  Φ14/670 π.ε./2745/Γ1/ 12-01-2010 του ΥΠΕΠΘ), διοργανώνει τον 4ο μαθητικό διαγωνισμό στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» με θέμα : «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες (11.45 έως 13.15).

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με κάποιες ασκήσεις -δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες:

  • θα εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές,
  • θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη ζωή μας,
  • θα χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.

Ο διαγωνισμός δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνισμού και επιλογής αλλά δημιουργικής συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν Δημοτικά Σχολεία από όλη τη χώρα.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκροτήσουν τις Τοπικές Επιτροπές (πρόεδρος και δύο μέλη, σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) για να συντονίσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

Οι Διευθυντές (ή οι υπεύθυνοι διεξαγωγής του διαγωνισμού) των Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρακαλούμε να ενημερώσουν όλα τα Γραφεία και τα σχολεία ευθύνης τους το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2010, ότι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME καθώς και στην τοπική επιτροπή, προκειμένου να λάβουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού Παρασκευή (19-3-2010) το φάκελο με: τις οδηγίες, τα θέματα του διαγωνισμού, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα παραλάβουν τα θέματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ (από την ΕΜΕ) μέχρι το πρωί της Παρασκευής 19/03/2010. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Σχολείου με τους δασκάλους των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄, θα μεριμνήσουν να αναπαραχθούν τα θέματα.

Ο δάσκαλος κάθε τμήματος θα μοιράσει τα θέματα με τα ερωτήματα-δραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του. Παρακαλούμε τα γραπτά των μαθητών να βαθμολογηθούν από το δάσκαλο του τμήματος.

Οι λύσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει σε 100βάθμια κλίμακα. Τα θέματα είναι όλα ισότιμα και βαθμολογούνται με 10 μονάδες το καθένα(άριστα για το κάθε γραπτό οι 100 μονάδες). Σε όσα θέματα υπάρχουν επιμέρους ερωτήματα είναι και αυτά ισότιμα.

Ο δάσκαλος μπορεί να φωτοτυπήσει τα γραπτά των μαθητών και να τους τα δώσει (χωρίς βαθμό) με σκοπό να γίνει αυτοδιόρθωση των λαθών μέσα στην τάξη από τους μαθητές και να ολοκληρωθεί έτσι ο σκοπός της δραστηριότητας (ανατροφοδότηση).

Ο Διευθυντής  του Σχολείου θα συγκεντρώσει μέσα σε φάκελο ανά τμήμα:

  • ονομαστική κατάσταση μαθητών με την αντίστοιχη βαθμολογία
  • τα πρωτότυπα γραπτά βαθμολογημένα

Παρακαλούμε στους φακέλους να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία:

του αποστολέα

Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση Σχολείου
Ον/μο Διευθυντή
Τηλέφωνο και Email σχολείου
Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και τάξη)
του παραλήπτη

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Για το διαγωνισμό
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»
του περιοδικού
«ο Μικρός Ευκλείδης»

Οι παραπάνω φάκελοι θα παραδοθούν στον Προϊστάμενο του Γραφείου που ανήκει κάθε σχολική μονάδα και στη συνέχεια στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε., μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες), από τον οποίο θα τα παραλάβει ο Πρόεδρος του παραρτήματος  της ΕΜΕ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα).

Για τους Νομούς Αττικής, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λευκάδας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Σάμου, Φλώρινας και Φωκίδας παρακαλούμε οι Διευθύνσεις Πρωτ. Εκπ/σης να αποστείλουν  τα γραπτά στα γραφεία της ΕΜΕ στην Αθήνα. (Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79  ΑΘΗΝΑ)

Η Βεβαίωσης Συμμετοχής που θα υπάρχει στο φάκελο με τα θέματα, παρακαλούμε  να αναπαραχθεί και να δοθεί σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν. Επίσης να δοθεί το  Πιστοποιητικό Συμμετοχής  στο Διευθυντή  και στους εκπαιδευτικούς των τάξεων που συμμετείχαν στη δραστηριότητα.

Η Ε.Μ.Ε. θα σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα για το όνομα ή τα ονόματα σε περίπτωση ισοβαθμίας του μαθητή ή της μαθήτριας που είχε την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα και τάξη χωρίς να αναφέρει τη βαθμολογία κανενός μαθητή.(τα ονόματα των βραβευομένων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ, κατά σχολείο, τάξη και τμήμα).

Η Ε.Μ.Ε., μέσω των Παραρτημάτων της σε συνεργασία με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Γραφείων και το Διευθυντή του κάθε σχολείου, θα οργανώσει εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα απονείμει Βεβαίωση Διάκρισης στο μαθητή ή στους μαθητές ανά τάξη και τμήμα με την καλύτερη επίδοση.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας και σε αυτή μας την προσπάθειά, η οποία αποτελεί μια σημαντική προσφορά στη νεολαία και αναδεικνύει στην κοινωνία το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 

 

Ο ΠρόεδροςΚαθηγητής Γρηγόρης Καλογερόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 


Ιωάννης ΤυρλήςΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 4 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad