ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017

Από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 θα γίνονται μαθήματα στο κτίριο της
Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, σε τέσσερις τάξεις ως εξής: