Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Β&Γ

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Β&Γ
Περίοδος 1936
Έτος Έκδοσης 1936
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Integral Geometrie 17 Ueber Kinematik
Παρατηρήσεις τινες επί του θεωρήματος του D. Mayer
Περί τύπων τινων του ολοκληρωτικού λογισμού και τινων εφαρμογών αυτών
Περί της θέσεως των ριζών αλγεβρικής εξισώσεως επί του μιγαδικού επιπέδου
Un properIete du cone de revolution
Περί της συγχρόνου αξιωματικής μεθόδου
Το Ελληνικόν εκπαιδευτικόν σύστημα
Ε.Μ.Ε. εν Αθήναις (Πανεπιστήμιον)
Βιβλιογραφία - Α. Σ. Αναστασιάδου. Το σύμπαν, 1936, Αθήναι
Το διεθνές μαθηματικόν συνέδριον εν Όσλο
Γρηγόριος Λαμπαδαρίδης
Καταστατικόν της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Διόρθωσις παροραμάτων εις την εργασίαν του Ν. Κριτικού \\\" Το θεώρημα του Jordan περί επίπεδων κλειστών γραμμών\"
Πίναξ των μελών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Περιεχόμενα του ΙΖ τόμου