Κεφάλαιο 02: 1η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1984

Από το βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 - Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Αρ. Κεφαλαίου 02
Ενότητα 1
1η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1984