Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α
Περίοδος 1935
Έτος Έκδοσης 1935
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλο
Περί του μέτρου, και περί των ριζών των πολυωνύμων
Le probleme ballistique dans la mecanique einsteinienne
Περί ανωτέρου ορίου του μέτρου p ριζών ενός πολυωνύμου
Περί ομογραφίας μεταξύ δύο χώρων Ν διαστάσεων
Elastique bidimensionnelle solution de quelques problemes plans a paide des coordonees curvilignes
Περί μιας διανυσματικής ταυτότητος
Η έννοια του ακεραίου αριθμού και αι ιδιότητες αυτού
Τα μαθηματικά εις την Ελλάδα από το 1830 μέχρι το 1930 - Ιστορική ανασκόπησις
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 1934
Διάφοροι ειδήσεις