Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1927
Έτος Έκδοσης 1927
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλο
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το έτος 1926
Έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής του έτους 1926 προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Ε.Μ.Ε.
Απολογισμός και Ισολογισμός της Ε.Μ.Ε.
Έκθεσις της επιτροπής κρίσεως του μόνου υποβληθέντος έργου εις τον διαγωνισμόν της Μαθηματικής Εταιρείας
Sur le module et les zeros des fonctions holomorphes dans un cercle
Sur une equation de la theorie des tourbillons
Περί εφαρμογής τινος της θεωρίας των πολικών
Sur un theoreme des M.M. Caratheodory et Fejer
Επί του προβλήματος του Monge
Sur les expressions de certains theoremes de l\' arithmetique elementaire
Uber anlytische abbildungen des gebietes |x| + |y| <1 auf sich
Μελέτη επί του Νομ. Διατάγματος περί της υποχρεωτικής μεταθέσεως
Ειδήσεις και νεκρολογίαι
Πίναξ των περιεχομένων