Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1925
Έτος Έκδοσης 1925
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλο
Reclement du Bulletin
Κανονισμός του Δελτίου
Πίναξ των περιεχομένων του ς τόμου
Κανονισμός ετήσιου διαγωνισμού της Ε.Μ.Ε.
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το έτος 1924
Υπόμνημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Υπόμνημα της Ε.Μ.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας περί των προτάσεων της Επιτροπής των Οικονομικών.
Έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής δια την διαχείρισην του έτους 1924 προς την συνέλευσιν των μελών της Ε.Μ.Ε.
Απολογισμός δια το έτος 1924
Ισολογισμός της Ε.Μ.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 1924
Geometrical proof of Darboux\'s kinematical formulas
Οπτικαί απάται κατά την σχετικήν κίνησιν
Sur un cas d\' elimination
Περί ενός θεωρήματος των πλειονοτιμών συναρτήσεων
Επί της θεωρίας των ενειλιγμενοειδών
Περί του αιτήματος των παραλλήλων
Περί ειδικών μετασχηματισμών των διαφορικών εξισώσεων μετά μερικών παραγώγων β τάξεως
Sur quelques precisions des fonctions entieres et des fonctions croissantes
Παρατηρήσεις επί δύο νέων έργων οικονομικών μαθηματικών
Περί της διδασκαλίας της γεωμετρίας εις τα Λύκεια
Έκθεσις περί της λειτουργίας του εν Λαγκαδίοις Πρακτικού Λυκείου
Memorial des sciences mathematiques
Βιβλιοκρισία - Memorial des sciences mathematiques, directeur henri villat
Διάφοροι ειδήσεις