Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 34

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 34
Περίοδος 1992
Έτος Έκδοσης 1992
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Nonconvex sets and fixed points
An exact estimate for approximation of a class of convex functions by Szasz-Mirakian operators in L_1 norm
Consistency in the p-th mean of the least Squares Estimators in Linear Models
Fibonacci Numbers in Permutations
Singular Generalised Autunomous Linear Differential Systems
On Cental Morphisms
A Polynomial Representation for Exponents in Zp
Factorization Methods in Cryptosystems
Comparison Theorems for first Order Nonlinear Functional Differebtial Equations
A class of Compound Poisson Distribution and its Stochastic Dervations
On intecomposable Lattices over Twisted group rings
Convex Duality in Problems of the Bolza type with time-delay
On a Generalized Linear Boundary Value Problem
Courbes Elliptiques et 2 - Extensions Abeliennes
Nonreflecting Boundary Conditions for Hyperbolic Conservation laws
On the Distribution of the Present Value of Interest in Continuous Compounding