Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1923
Έτος Έκδοσης 1923
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Δελτίον της Ε.Μ.Ε. Reglement du Bulletin
Υπόμνημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας περί του νέου τύπου σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
Η μελέτη αυτή περί του νέου τύπου σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης των Λυκείων, που εστάλη ως υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνει τη σημασία και τη χρησιμότητα των νέων σχολείων Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης. Αναφέρεται επίσης αναλυτική εισήγηση της ύλης των μαθηματικών των Λυκείων καθώς και των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος.
Έκθεσις των πεπραγμένων της Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 1921
Αναφέρεται η Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Μ.Ε. για το έτος 1921, ο οικονομικός αποπλογισμός για το έτος 1920 και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τη διαχείριση του έτους 1921.
Uber die enveloppen der exremalen eines feldes in mehrdimensionalen raumen
Sur l\' angle des lignes d\' invlinaison constante d\' une surface avec leurs images spheriques
Une solution graphi que par rapport autaux de l\\\' equation des interets composes (Cas ou nest fractionnaire)
Sur les equations isentropique et isothermique dans un cas special et le rendement thermique
Sur les systemes polaires
Sur quelques lois partiuliereso d\\\' une suite des nombres
Η κίνησις του Ηλιακού συστήματος εις το διάστημα και η θέσις του Κορύμβου
Το άρθρο αυτό ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού της διευθύνσεως και της ταχύτητας της κινήσεως του Ηλιακού συστήματος στο διάστημα.
Symmary (Solar motion from radial velocities)
In this paper an attempt is made to derive the elements of the solar motion using the opportunities of a homogeneous list of the radial velocities of 537 stars given in the Publications of Victoria B.C. (vol. II N. I, 1921).
Σχετικότης των θεμελιωδών γεωμετρικών εννοιών της λογικής μας
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η σχετικότητα των θεμελιωδών γεωμετρικών εννοιών της λογικής μας.
Περί της ευρέσεως του τοκοχρεωλυσίου εις την περίπτωσιν καθ\' ην η περίοδος της χρηματοσειράς είναι διάφορος της περιόδου του δοθέντος επιτοκίου
Στην εργασία αυτή εξετάζεται το τοκοχρεωλύσιο στην περίπτωση κατά την οποία η περίοδος της χρηματοσειράς είναι διάφορος της περιόδου του δοθέντος επιτοκίου.
Τα μαθηματικά εν τοις κλασικοίς γυμνασίοις
Με την εργασία αυτή εξετάζεται η διδασκαλία των μαθηματικών στα κλασικά γυμνάσια και προτείνεται η ύλη της άλγεβρας, της γεωμετρίας, της τριγωνομετρίας και της κοσμογραφίας ως απαραίτητη για τη διδασκαλία ύλη.
Περί της παρά τω Ευκλείδη κατασκευής της εφαπτομένης εις κύκλον
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στην κατασκευή της εφαπτομένης σε κύκλον από τον Ευκλείδη.
Υπολογισμός των επί των στροφέων θύρας εν ισορροπία πιέσεων
Η διδασκαλία της έννοιας των απειρομερών αριθμών και η χρησιμότης ταύτης εν τοις γυμνασίοις και λυκείοις
Στην εργασία αυτή δίδονται τρόποι καλύτερης κατανόησης από τους μαθητές της απόδειξης καθεμιάς των ισοτήτων 0,246246246...=246/999 και α+αω+αω^2+...=α/(1-ω) όπου ω<1, διαμέσου της έννοιας των απειρομερών αριθμών.
Περιεχόμενον και σκοπός του νέου τύπου των γυμνασίων μας
Διάλεξη που έγινε το 1922 στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Περί των διαφόρων συστημάτων γεωμετρίας
Συνέχεια εκ του Γ τόμου του Δελτίου τούτου, σελ. 71-95. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η θεμελίωσις μη Ευκλειδείου γεωμέτρίας.
Η διδασκαλία των μαθηματικών εις τα εξατάξια γυμνάσια των νέων χωρών
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στη μεταρύθμιση του ωρολογίου προγράμματος στα Ελληνικά Σχολεία ώστε οι ώρες διδασκαλίας των μαθηματικών να επαρκούν για τη διαδασκαλία της Πρακτικής Γεωμετρίας και των στοιχείων της Λογιστικής και Απλογραφίας.
Ειδήσεις και πληροφορίαι
Αναφέρονται ειδήσεις και άλλες πληροφορίες της Ε.Μ.Ε. προς τους συναδέλφους μαθηματικούς.
Απόσπασμα πρακτικών
Απόσπασμα πρακτικών της έκτακτης συνέλευσης των μελών της Ε.Μ.Ε. της 1ης Μαρτίου 1923.
Πίναξ των μελών της Ε.Μ.Ε.
Αναφέρονται τα ονόματα των μαθηματικών μελών τη Ε.Μ.Ε. και τα σχολεία που υπηρετούν.
Περιεχόμενα του Δ τόμου
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του Δ τόμου.
Κανονισμός του Δελτίου