Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1922
Έτος Έκδοσης 1922
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Σύνοψη περιεχομένων
Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στον Ιωάννη Ν. Χατζιδάκη, Επίτιμο Πρόεδρο της Ε.Μ.Ε. και Επίτιμο Καθηγητή του Εθν. Πανεπιστημίου. Περιγράφεται η επιστημονική του δράση, οι πρωτότυπες επιστημονικές του εργασίες, η δράση του ως Καθηγητής και οι βιογραφικές του σημειώσεις.
Έκθεσις των πεπραγμένων της Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 1920
Εδώ αναφέρονται τα πεπραγμένα της Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 1920.
Υπόμνημα της Ε.Μ.Ε.
Υπόμνημα προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, περί των τροπολογιών του σχεδίου νόμου \"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 1381, περί διαβαθμίσεως...\".
Περί ενός μετασχηματισμού ανάλογου του μετασχηματισμού του Legendre
Για τον λογισμό των μεταβολών των απλών ολοκληρωμάτων είναι γνωστή η σπουδαιότητα του μετασχηματισμού του Legendre τον οποίον έχει χρησιμοποιήσει προ εκατό περίπου ετών ο Hamilton. Στην εργασία αυτή αναπτύσεται ένας νέος μετασχηματισμός για την ειδική περίπτωση των διπλών ολοκληρωμάτων όπου οι απαιτούμενες πράξεις είναι εντελώς στοιχειώδεις.
Sur le raccordement des chemins de fer et la courbe elastique plane
Quelques considerations sur le cycle des moteurs a explosion et le rendement specifique
Sur l\' angle de deux positions infiniment voisines d\'une droite qui se meut par rapport a des axes mobiles
Sur les solutions discontinues du probleme du calcul des variations dans l\' espace a n dimensions
Περί ακριβούς ευρέσεως κατηγορίας τινος ριζών αλεβρικών εξισώσεων δια του αριθμητικού υπολογισμού
Στην παρούσα εργασία δίδεται νέα μέθοδος με την οποία δυνάμεθα να υπολογίσουμε ακριβώς και ασύμμετρες, πραγματικές ή φανταστικές ρίζες μιας κατηγορίας με τη χρήση του αριθμητικού υπολογισμού και της λύσης των πολύ τεταρτοβαθιών εξισώσεων.
Πρόβλημα παρεμβολής
Συμβολή εις τα οικονομικά μαθηματικά
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην Επικαρπία και στην ψιλή κυριότητα σε συμβάσεις του κοινωνικού βίου.
Περί των διαφόρων συστημάτων γεωμετρίας
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εκθέσει τα διάφορα συστήματα της γεωμετρίας τα ανεξάρτητα από το γνωστό αίτημα του Ευκλείδη περί των παραλλήλων ευθειών. Ακολούθως αναφέρονται τα αφορώντα την προβολική, υπερβολικήν και ελλειπτικήν γεωμετρία.
Περί της ιστορίας της κυκλοειδούς
Στο άρθρο αυτό δημοσιεύεται περίληψη της μελέτης του C. de Waard εις την ιστορίαν της κυκλοειδούς καμπύλης.
Τριχοτόμος γωνίας
Στο σημείωμα αυτό αναφέρεται το όργανον γνωστόν ως τριχοτόμος γωνίας καθώς και την αρχήν επί της οποίας στηρίζεται τούτο.
Απόδοσις εις την ημετέραν γλώσσαν όρων τινων
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται μερικοί μαθηματικοί όροι συνηθέστατοι στα συγγράματα των Ευρωπαϊκών κρατών και η απόδοση αυτών στην Ελληνική γλώσσα.
Περί κατασκευών εν περιορισμένω επίπεδω
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μικρό βιβλίο του διευθυντού του εν Landeshut της Σιλεσίας πραγματικού γυμνασίου, στον πρόλογο του οποίου διαβάζουμε: \"Τα σημεία, οι ευθείες και οι κύκλοι με τα οποία ασχολείται η θεωρητική γεωμετρία είναι καθαρώς ιδεώδη σχήματα. Όταν όμως χρησιμοποιούνται επί του εδάφους ή επί του χάρτου, παρατηρεί δυσχέρειες...\" Εδώ αναφέρονται τρόποι παράκαμψης των δυσχερειών αυτών.
Camille Jordan
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο θάνατο του Ένδοξου Γάλλου μαθηματικού Camille Jordan. Δίδονται βιογραφικά στοιχεία καθώς και στοιχεία των επιστημονικών του ερευνών και του συγγραφικού του έργου.
Διάφοροι ειδήσεις
Εδώ αναφέρονται διάφορες ειδήσεις για ενημέρωση των συναδέλφων Μαθηματικών.
Περιεχόμενα του Γ τόμου