Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α&Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α&Β
Περίοδος 1930
Έτος Έκδοσης 1930
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το έτος 1929
Απολογισμός της Ε.Μ.Ε. δια το έτος 1929
Ισολογισμός της Ε.Μ.Ε. δια το έτος 1929
Υπόμνηματα και ψηφίσματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Έκθεσις της Επιτροπής επί της κρίσεως των υποβληθείσων εργασιών δια τον δεύτερον δαιγωνισμόν της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Περί της συνέχειας μιας κατηγορίας συναρτήσεων περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών
Notre sur un article de M. Canellos
Περί των πρωτοκαθετικών επιφανειών των καμπυλών των οποίων η στρέψις και η καμπυλότης συνδέονται δια μιας γραμμικής σχέσεως
Les transformations de Backlund et les transformations de contact
Περί ιδιοτήτων τινων εναλλακτικών τινων σχημάτων
Sur les equations qu\' on integre en les differentiant
Περί αλγεβρικών τινων σχέσεων
Αναλυτικόν πρόγραμμα της διδακτέας ύλης εκ των μαθηματικών εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως της Αυστρίας
Πληροφορίαι ενδιαφέρουσας το μαθηματικόν κοινόν
Παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Γεννηματά \"Διανυσματική Ανάλυσις μετ\' εφαρμογών εις την Γεωμετρίαν και την Μηχανικήν\", διάφοροι ειδήσεις και πίνακας νέων μελών της Ε.Μ.Ε.