Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 21

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 21
Περίοδος 1980
Έτος Έκδοσης 1980
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
A Fundamental fixed point Theorem Revisited
S-Weakly Hausdorff Spaces
On a Riemannian Manifold M with Structures Defined by Nilpotent Operators
A Choquet Ordering and Unique Decompositions in Convex sets of Tight Measures
Some fixed Point Theorems
The Torsion Tensor on Manifolds with r-Tangent Structure
Stetigkeit des Spektrums im Kleinen Einer Klasse Nichtlineare Operatoren I
A non-Standard Characterization of the norm of free Ultrafilters
A Recursive Algorithm for the Maximum Cardinality Independent set
On the Symbolic Evaluation of Determinants
Uniformly Regular sets of Measures on Completely Regular Spaces
A new line Involution and the Classification Process