Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 09B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 09B
Περίοδος 1968
Έτος Έκδοσης 1968
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Προσδόκιμα έσοδα των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης
Πεντακονταετηρίδα Ε.Μ.Ε. (1918-1968)
Αρχιμήδη: Γύρω από την κατασκευή της πλευράς του εγγεγραμμένου σε κύκλο κανονικού επταγώνου
Συμβολή στην έρευνα των διαφορικών εξισώσεων με υστέρηση
Contribution to the study of differential equations with delay
Βιβλιοκρισία
Ειδήσεις
Έκθεση πεπραγμένων έτους 1968