Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 09Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 09Α
Περίοδος 1968
Έτος Έκδοσης 1968
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Congruences on the binomial coefficients
Estimated regression function of {q, m} simplex-lattice design
A sufficient condition for a semigroup with r*-invariant measure to be compact
A use of generating function technique in solving a bivariate queue problem
On some properties on nonparametric estimates of probability density functions
Une note sur la function caracteristique des elements aleatoires dans une algebre topologique
On some mathematical aspects of an interplanetary flight (to Mars)
Wesentliche Fixpunktkomponenten in endlichen Polyedren
A sequential scheme for detecting outliers
Etude sur les plans en blocs incomplets equilibres
A method of reducing a represantation to multiplier form
Remarks on the completion of cummutative lattice-groups with respect to order convergence
An unsolved problem in number theory