Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 07B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 07B
Περίοδος 1966
Έτος Έκδοσης 1966
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Αυτομορφισμοί του δακτυλίου των πολυωνύμων και επαγόμενες επεικονίσεις επί των αλγεβρικών συνόλων
Automorphisms of the polynomial ring k[X] and transformations of the algebraic sets
Μη παραμετρική εκτίμηση της διαδικασίας του Markov
Σύστημα δύο σταθμών εξυπηρέτησης με περιορισμένο χρόνο αναμονής στον καθένα από αυτούς και ορισμένη σειρά αφίξεος
A system of two queues with limited waiting rooms and certain order of visits
Τα γραμμικά προγράμματα της Τ-προσέγγισης
Les programmes lineaires de la T-approximation
Τυχαίες μεταβλητές με τιμές στις άλγεβρες του Banach και τυχαίοι μετασχηματισμοί στους χώρους του Hilbert
Elements aleatoires a valeurs dans une algebre de Banach et operateurs aleatoires dans un espace de Hilbert
Μελέτη φίλτρων σε χώρους απλής σύγκλισης
Ειδήσεις
Έκθεση πεπραγμένων έτους 1966