Κεφάλαιο 20: Οι Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες Νέων

Από το βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 - Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Αρ. Κεφαλαίου 20
Ενότητα 1
Οι Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες Νέων
Ιστορικά στοιχεία