Κεφάλαιο 09: Παιδεία και εξετάσεις

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 09
Ενότητα 1
Παιδεία και εξετάσεις
Η θέση του συγγραφέα είναι πως οι εξετάσεις έχουν βαθιές διασυνδέσεις με τις κοινωνικές δομές. Προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στις θέσεις μας για το γενικό ρόλο των εξετάσεων και αναφέρεται στα γενικά συμπεράσματα έρευνας σχετικά με την επίδραση του τρόπου εξέτασης στην επίδοση των μαθητών.