Κεφάλαιο 1

Από το βιβλίο Ήρωνος Αλεξανδρέως - Ονόματα Γεωμετρικών Όρων - Γεωμετρικά
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ήρωνος Αλεξανδρέως
Ονόματα Γεωμετρικών Όρων - Γεωμετρικά
Αρ. Κεφαλαίου 1
Ενότητα 1
1.Απόσπασμα κριτικής Ακαδημαϊκού Ν.Αρτεμιάδη σελ. i 2.Απόσπασμα κριτικής καθηγητού Σ.Π.Ζερβού σελ. iii 3.Απόσπασμα προλόγου της εκδόσεως του J.LHeiberg σελ. v 4.Πρόλογος Χρ. Κ. Κηπουρού σελ. vii 5.Εισαγωγή Ι. Ζωή του Ήρωνος σελ. i 6.Εισαγωγή II. \'Εργο του Ήρωνος σελ. xiii
Ενότητα 2
7.Πίνακας των περιεχομένων όρων της Γεωμετρίας σελ. 2-13 8.Ανάλυση των όρων στο αρχαίο κείμενο, άρτιες σελίδες 9.Μετάφραση,απόδοση και σχολιασμός των όρων, περιττές σελίδες
Ενότητα 3
Γεωμετρικά
139.Ήρωνος, αρχή των γεωμετρουμένων. σελ. 177 140. Περί ορθογωνίων τριγώνων. σελ.211 141.Πυθαγώριος μέθοδος δια το ορθ.τρίγωνο σελ.219 142.Μέθοδος [κατασκευής] ορθ.τριγώνου κατά Πλάτωνα. σελ.221 143.Περί ισοπλεύρων τριγώνων. σελ.229 144.Περί σκαληνών τριγώνων. σελ.235 145.Μία άλλη καθολική μέτρηση επί παντός τριγώνοω. σελ.249 146.Περί ορθογωνίων παραλληλογράμμων. σελ.275 147.Περί ρομβοειδών παραλληλογράμμων. σελ.287 147.Περί των άλλων τετραπλεύρων σχημάτων τα οποία ονομάζονται τραπέζια. σελ.301 148.Περί κυκλικών σχημάτων. σελ.333 149.Περί ημικυκλίων. σελ.353 150.Περί τμημάτων μεγαλυτέρων ημικυκλίου. σελ.363 151.Προσθήκη Θεωρήματος από τον εξοχώτατο Μακάριο. σελ.389 152. Ευθυμετρικές μονάδες κατά Ευκλείδη. σελ.391 153.Περί των μέτρων μήκους. σελ.401 154.Περί μέτρων. σελ.413 155.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχόλια διαφόρων σελίδων. σελ. 450
Ενότητα 4
Παράρτημα
11. Σχόλιο σελίδας 15 σελ. 450 12. Σχόλιο σελίδας 15 σελ. 451 13. Σχόλιο σελίδας 33 σελ.453 14.Σχόλιο σελίδας 45 σελ.456 15. Σχόλιο σελίδας 91 και Πίνακας Ι σελ.465 16. Σχόλιο σελίδας 361 σελ.466 17. Σχόλιο σελίδας 391 σελ.467 18. Πίνακας II σελ.468 19. Σχόλιο σελίδας 403 σελ.469 20. Πίνακας III σελ.470 21. Σχόλιο σελίδας 417 σελ.471
Ενότητα 5
Βιβλιογραφία-Λεξιλόγιο
22.Βιβλιογραφία σελ. 473 23.Λεξιλόγιο σελ.476