Κεφάλαιο 44: Ή μαθηματική ανάλυσις από του Cauchy καί Jacobι μέχρι των Poincare και Cantor.

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 44
Ενότητα 1
Εις τάς γαλλόφωνους χώρας
726. Charles F. Sturm.?727. Joseph Liouville.?728. Eugene Catalan, καί Joseph Serret.?729. Charles Hermite.?730. Joseph Bertrand.?73i. Gaston Darboux.?732. Henri Poincare καΐ Paul Appell.
Ενότητα 2
Εις την Γερμανίαν
733. Legeune - Dirichlet.-?734. Eisenstein.?735. Kummer?736. Dedekind καΐ Minkowski.?737. Weierstrass.?738. Schwarz, Mittag - Leffler, Sonja Kowalewski.?739. Kronecker.?740. Borchardt και Weingarten.?741. Riemann. Βιογραφία και πρώτα έργα του.?742. \"Αλλα έργα του Riemman. Οί Neumann και Fuehs.?743. Ό Cantor και νύξις δια τον Heine.
Ενότητα 3
Εις την Ίταλίαν
744. Plana, Chio, Genocchi, Tortolini.?745. Brioschi.?746. Mainardi, Codazzi, Beltrami, Casorati.?747. Betti.?748. Dini.
Ενότητα 4
P. L. Cebyceff
749.? Ζωή και έργα του Cebyceff.