Κεφάλαιο 43: Νέοι κλάδοι επί του αρχαίου κορμού

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 43
Ενότητα 1
Μή-ευκλείδειος γεωμετρία
712. Προλεγόμενα. Gauss. ? 713. Οί Schweinkart, Taurinus, Wachter.? 714 Πατήρ και υίός Bolyai βιογραφικοί ενδείξεις.?715. Το Ιργον του υίοΟ Janos Bolyai.?716. Lobatchevski. Ζωή καί §ργα.-?717. Riemann, Helmholtz, Sophus Lie, Beltrami, Cayley, Klein.
Ενότητα 2
Γεωμετρία περισσοτέρων διαστάσεων
718. Προοίμιον. Ό χώρος των n διαστάσεων ως αριθμητική πολλαπλότης. Έπέκτασις της στοιχειώδους γεωμετρίας και της προβολικής γεωμετρίας.
Ενότητα 3
Αντικαταστάσεις, ομάδες μετασχηματισμών
719. Βιογραφία του Galois.?720. Τα §ργα του και πρώτοι σχολιασταΐ τούτων: Betti και Jordan.?721. Sophus Lie και ή θεωρία των ομάδων μετασχηματισμών.
Ενότητα 4
Ισοπαραλληλίαι και Θεωρία του χώρου .
722.? Bellavitis.?723. Grassmann.
Ενότητα 5
Κβατέρνια, \"Αλγεβραι
724. Ό Hamilton καΐ τα κβατέρνια.-τ-725. Πολυμοναδικοί αριθμοί. Οι Η. Haukel και Β. Peirce.