Κεφάλαιο 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 42
Ενότητα 1
Μ. Chasles καί άμεσοι μαθηταί του
682.Βιογραφία του Μ. Chasles.?683. To Apercu historique, το Traite de geometrie superieure καί το Traite des sections coniques.?684. Μαθηματικά υπομνήματα\'θέματα καί εξαγόμενα.?685. Jonquieres, Mannheim, Laguerre, Halphen.
Ενότητα 2
A. F. Moebius
686. Βιογραφία του Moebius. Ό Βαρυκεντρικός λογισμός.?687. Άλλα σχετικά έργα του. Αναλυτική σφαιρική γεωμετρία. Γεωμετρικαί εφαρμογαί των μιγαδικών αριθμών.?688. Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί καί θεωρία των πολυέδρων.?689. Νύξις περί του L. I. Magnus.
Ενότητα 3
J. Steiner
690. Βιογραφία του Steiner.?691. Έργα σχετικά με κύκλους καί σφαίρας.?692. Τα έργα του επί των γεωμετρικών σχηματισμών α\'βαθμίδος (αρχή του δυασμοϋ). Γεωμετρικαί κατασκευαί μέσω ευθειών καί σταθερού κύκλου.?693. Μέγιστα καί ελάχιστα γεωμετρικώς. Θεωρία των επιπέδων καμπύλων, ιδιαιτέρως της υποκυκλοειδούς με τρείς αίχμάς. Επιφάνεια γ\'βαθμού. Θεωρήματα διατυπωθέντα μόνον υπό του Steiner.? 694. Πρώτοι μαθηταί του : Seydewitz και Schlafli.
Ενότητα 4
Κ. G. C. von Staudt
695.Βιογραφία του Staudt. To έργον του «Γεωμετρία της θέσεως». ? 696.Συμβολαί του είς την γεωμετρίαν της θέσεως. Πληροφορίαι γύρω από την διάδοσιν των ιδεών του : Culmann και Reye.
Ενότητα 5
L. Cremona
697.Βιογραφία του Cremona. Τα «Προλεγόμενα» και η «Είσαγωγή». Υπομνήματα επί της τριλόγχου υποκυκλοειδούς και των τριτοβαθμίων επιφανειών. -698. Άλλα έργα του Cremona. Θεωρία των ρητολύτων μετασχηματισμών μεταξύ δύο επιπέδων και δύο χώρων.
Ενότητα 6
J.Plucker
699. Βιογραφία του Plucker. Καινοτομίαι του είς τα εν χρήσει συστήματα συντεταγμένων. Έργα του επί της θεωρίας των επιπέδων καμπύλων.? 700. Δύο έργα του επί της τριδιαστάτου γεωμετρίας. Γεωμετρία της ευθείας εν τω χώρω.
Ενότητα 7
D. Chelini και Ο. Hesse
701.Βιογραφικαί καί βιβλιογραφικαί νύξεις δια τον Chelini. ? 701α. Βιογραφία του Hesse. Διδακτικά του έργα και μαθηματικά του έργα.
Ενότητα 8
Εις την Αγγλίαν Boole, Cayley, Sylvester και διάδοχοι των
702.Προοίμιον. G. Boole. 703.? A. Cayley. Παρέκβασις περί του G. Salmon.? 704. Το μαθηματικόν έργον του Cayley.? 705. Βιογραφικαί πληροφορίαι περί Sylvester.? 706. Έργα του. ? 707. Smith και Clifford.
Ενότητα 9
Είς την Γερμανία Από του Aronhold είς τον Klein
708. Η ζωή και τα έργα του Aronhold. O A. Clebsch\'βιογραφία και τα πρώτα του δημοσιεύματα. ? 709. Ανάλυσις των κυριωτέρων έργων του. Νύξεις δια τους Gordan και Nοther.? 710 Ό Felix Klein.
Ενότητα 10
Είς την Ιταλίαν: G. Battaglini
711. Βιογραφικαί και βιβλιογραφικαί πληροφορίαι περί του Battaglini.