Κεφάλαιο 41: Ή γένεσις της μαθηματικής φυσικής

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 41
Ενότητα 1
Είς την Γαλλίαν
673.Έργα οπτικής καί αστρονομίας του Cauchy.?674. Βιογραφία του Fourier.?675. Αναλυτική θεωρία της θερμότητος καί Ανάλυσις των ωρισμένων εξισώσεων. Νύξις περί του ιατρού Budan.?676. Ampere. Τα μαθηματικά του έργα.? 677. Poisson.?678. Lame. Βιογραφία καί νεανικά του έργα. Κείμενα στοιχειώδους γεωμετρίας καί θεωρίας των αριθμών. Δημιουργία της θεωρίας των καμπυλόγραμμων συντεταγμένων.?679. Νύξεις περί του Barre de St. Venant.
Ενότητα 2
Είς την Αγγλίαν
680.Green, Mac Cullagh, Stokes, W. Thomson, James C. Maxwell.
Ενότητα 3
Είς την Γερμανίαν
681.Oι Franz Neumann, Helmholtz, Kirchhoff