Κεφάλαιο 40: Στροφή της αναλύσεως προς αυστηράς μεθόδους

Από το βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Αρ. Κεφαλαίου 40
Ενότητα 1
Β. Bolzano
655.Βιογραφία του Bolzano\'χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νοοτροπίας του.?656. τα μαθηματικά του έργα.
Ενότητα 2
A. L. Cauchy
657. Ό βίος του. Γενικότητες γύρω από την έπιστημονικήν του παραγωγήν.?658. Έρευναι επι των πολυέδρων. Άλλαι συμβολαί του είς την στοιχειώδη γεωμετρίαν.?659. Άπόδειξις του θεωρήματος του Fermat επί των πολυγώνων αριθμών. Άλλαι έρευναι ανωτέρας αριθμητικής.?660. Πολεμική του Cauchy εναντίον των εύθραυστων συλλογισμών πού εχρησιμοποιούντο είς την άνάλυσιν.?661. Έρευναι επί των ωρισμένων ολοκληρωμάτων. Θεμελίωσις της θεωρίας των συναρτήσεων μιας μιγαδικής μεταβλητής.?662. Συνέχεια\'ό λογισμός των υπολοίπων. Μελέται επί των διαφορικών εξισώσεων.?663. Υπομνήματα επί των οριζουσών. Θεώρημα του Cauchy περί του πλήθους των ριζών αί οποίαι εμπίπτουν είς δοθέν διάστημα.?664. Άμεσοι μαθηταί του Cauchy: Puiseux, Briot καί Bouquet, Faa di Bruno.
Ενότητα 3
Ν. Η. Abel
665. Χαρακτηριστικά του πνεύματος του. Πρώτα έτη της ζωής του.?666. Ταξείδιον είς Γερμανίαν καί Γαλλίαν. Τελευταία περίοδος της ζωής του.?667. Έργα του επι των σειρών.? 668. \'Απόδειξις του αδυνάτου της γενικής λύσεως αλγεβρικών εξισώσεων βαθμού ανωτέρου του τετάρτου.? 669. Το υπόμνημα των Παρισίων και το μέγα θεώρημα του Abel. Aι ελλειπτικαί συναρτήσεις. Άλλαι έρευναι του Abel επί διαφόρων θεμάτων.
Ενότητα 4
Κ. G. J. Jacobi
670.Βιογραφία του Jacobi.? 671. Τα έργα του.