Ιστορία των Μαθηματικών

Οι αιώνες XVI και XVII
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 2 - Δεύτερος
Συγγραφέας G. Loria
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1972
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 16
Ή Συγκεκομμένη άλγεβρα εις το άπόγειον. Μέρος Ι : Είς την Ίταλίαν
Κεφάλαιο 17
Ή συγκεκομμένη άλγεβρα εις το άπόγειον. Μέρος II: Πέραν των "Αλπεων
Κεφάλαιο 18
Έπίδρασις του ανθρωπισμού επί τ&ν μαθηματικών σπουδών
Κεφάλαιο 19
Τριγωνομετρία και Κυκλομετρία κατά τον XVI αίώνα.
Κεφάλαιο 20
Βοηθητικά μέσα της επιστημονικής έρεύνης δημιουργηθέντα κατά τoν XVII αίώνα.
Κεφάλαιο 21
Πρώτα έτη ενός ενδόξου αιώνος.
Κεφάλαιο 22
Μαθήταί του Γαλιλαίου
Κεφάλαιο 23
Ai παραμοναί της συμβολικής άλγεβρας
Κεφάλαιο 24
Ή είσοδος είς τα νεώτερα μαθηματικά.
Κεφάλαιο 25
Άφύπνισις της καθαράς γεωμετρίας. Desargues και Pascal.
Κεφάλαιο 26
Πρόδρομοι του απειροστικού λογισμού
Κεφάλαιο 27
Μεσοχρόνιον διάστημα
Κεφάλαιο 28
Aι άρχαί του απειροστικού λογισμού. Newton και Leibniz.
Κεφάλαιο 29
Οι Δορυφόροι
Κεφάλαιο 30