Ιστορία των Μαθηματικών

Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος
Συγγραφέας GINO LORIA
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1972
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 31
Κατά την διάρκειαν της μεγάλης έριδος
Κεφάλαιο 32
Oi νέοι Λογισμοί εις την Ίταλίαν και Γαλλίαν
Κεφάλαιο 33
Ή θεωρία των πιθανοτήτων κατά το πρώτον στάδιον εξελίξεως
Κεφάλαιο 34
Leonhard Euler
Κεφάλαιο 35
Σύγχρονοι του Euler
Κεφάλαιο 36
Joseph Louis Lagrange
Κεφάλαιο 37
Τα μαθηματικά έπi Γαλλικής Επαναστάσεως, Ύπατείας και Αυτοκρατορίας
Κεφάλαιο 38
Ή γεωμετρία προς νέαν άναγέννησιν
Κεφάλαιο 39
Η Γερμανία εις έπικουρίαν