Συμβολή των μαθηματικών στη λειτουργία των χρηματιστηριακών παραγώγων.

Από το τεύχος 61 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρεται στα παράγωγα προϊόντα θεωρούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα περιγραφής στις περιπτώσεις εκείνες που σχετίζονται με την αντιστάθμιση κινδύνου και τη κερδοσκοπία με τη βοήθεια κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές και οι συγγραφείς που παρουσιάζουν περιπτώσεις αντιστάθμισης κινδύνου ή κερδοσκοπίας, κατά κανόνα προχωρούν τις εργασίες τους και γενικά τις παρουσιάσεις τους, μέχρι και τον προσδιορισμό του αριθμού των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και σε κάποιες περιπτώσεις και σε μια σύντομη παρουσίαση του beta του χαρτοφυλακίου (χφλ). Βλ. σχετικά, Hall John (1998). ρρ 51-71. Επίσης, Farrell James (1997), ρρ 383 -410. Ακόμη, Groppelli A.A & Nikbankt Ehsan (1996).pp 277-285. Συνεπώς έχουμε ένα σημαντικό κενό που σχετίζεται με την πλήρη περιγραφή της εικόνας που προκύπτει από μια αντιστάθμιση κινδύνου ή μια κερδοσκοπία με τη βοήθεια κάποιου δείκτη. Εξ αιτίας αυτού του κενού χάνεται η ευκαιρία της ύπαρξης μιας ορθής και σε βάθος ολιστικής εκτίμησης των αποτελεσμάτων που έδωσαν οι προαναφερθείσες τεχνικές.Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι: i-Να καλυφθεί αυτό το κενό με την εισαγωγή της χρήσης κάποιων επιπρόσθετων χρηματοοικονομικών μέτρων και δεικτών που δημιουργήσαμε με τη βοήθεια της χρηματοοικονομικής, των οικονομικών γενικότερα, των μαθηματικών και της στατιστικής. Με τους δείκτες αυτούς επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του βαθμού απόκλισης κρισίμων χρηματιστηριακών μέτρων από το "ιδανικό"μέγεθος τους. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αυτά τα πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέτρα και δείκτες που προσδιορίσαμε, ii- Δεδομένης της μεγάλης συμμετοχής των μαθηματικών στη εξέλιξη πολλών επιστημών (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογικές επιστήμες, Οικονομία &Διοίκηση κ.λ.π) με το παρόν άρθρο επιχειρείται να καταδειχθεί η συμμετοχή και των Μαθηματικών στην εξέλιξη ενός νέου επιστημονικού πεδίου και ιδιαίτερα στη δημιουργία κάποιων χρησίμων χρηματιστηριακών δεικτών. Σήμερα που η λειτουργία των χρηματιστηρίων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα το όλο θέμα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο. Με το παρόν άρθρο θίγεται η συμβολή και των μαθηματικών σε ένα πολύ νέο χρηματοοικονομικό θεσμό, το Χρηματιστήριο Παραγώγων Προϊόντων (Χ.Π.Π), που στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί μόλις το β'εξάμηνο του 1999, αλλά και διεθνώς στις πιο πολλές χώρες τα Χ.Π.Π λειτούργησαν τη δεκαετία του 80 και του 90.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 61
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2004
Συγγραφέας Ε. Παπακωνσταντίνου
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 40-63
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24