Οι Γνώσεις των Τελειόφοιτων του Δημοτικού στη Γεωμετρία. Μια συγκριτική έρευνα

Από το τεύχος 39 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η παρούσα μελέτη έγινε με σκοπό τη διακρίβωση των γεωμετρικών γνώσεων των τελειόφοιτων του δημοτικού σχολείου στην Κύπρο και στη Ρόδο. Για πρακτικούς λόγους προτιμήθηκε η επαρχία η επαρχία Λευκωσίας αντί της Λεμεσού που χρησιμοποιήθηκε το 1989, θεωρείται ωστόσο ότι το μαθηματικό επίπεδο των μαθητών των δύο περιοχών σε διαφέρει ουσιαστικά και τα αποτελέσματα θα είναι ως ένα βαθμό συγκρίσιμα. Συνοψίζοντας μπορεί να λεχθεί ότι η μελέτη αυτή αναζήτησε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: Σε ποιο βαθμό καλύπτονται οι στόχοι της διδασκαλίας της Γεωμετρίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην επαρχία Λευκωσίας και στο νησί της Ρόδο; Η κάλυψη των επιμέρους στόχων είναι ισόρροπη ή μήπως ετεροβαρής με υποβάθμιση εκείνων που απαιτούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες; Πώς συγκρίνεται η επίδοση των παιδιών της Λευκωσίας και των παιδιών της Ρόδου ή εντός της ίδιας περιοχής, ανάλογα με το φύλο, την κοινωνικοοικονομική προέλευση και τις σχολικές συνθήκες; Ποια είναι η συμμετοχή των τελειόφοιτων του δημοτικού σχολείου στο σύστημα της παραπαιδείας και ειδκότερα πόσα παιδιά κάνουν φροντιστήριο στα μαθηματικά, σε ξένη γλώσσα, σε ένα τουλάχιστον μάθημα ή σε περισσότερα από ενα μάθημα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 39
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1992
Συγγραφέας Γεώργιος Φιλίππου
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-35
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35