Θέματα

«Προκλήσεις και Προοπτικές

της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

στη διεθνοποιημένη δικτυακή εποχή»


Θεματικές Ενότητες

 

  1. Στο πεδίο της βασικής Μαθηματικής Έρευνας: μεθοδολογικές διευρύνσεις, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, διεθνείς αναγνωρίσεις και οι αμφισημίες τους.

  2. Στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης: διεθνείς ερευνητικές κοινότητες, πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, διεθνοποίηση των στόχων και των πρακτικών, μορφές πιστοποίησης και οι αμφισημίες τους.
  3. Πρακτικές και καινοτομίες την εκπαίδευση και στην έρευνα