Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. (Παράταση προθεσμίας μέχρι 20-2-2014)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή και την
Οργανωτική Επιτροπή  Του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας


Τίτλος Συνεδρίου: «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη, και Δικτυακή Εποχή.»

Θεματικοί άξονες Συνεδρίου

  • Στο πεδίο της βασικής Μαθηματικής Έρευνας: μεθοδολογικές διευρύνσεις, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, διεθνείς αναγνωρίσεις  και οι αμφισημίες τους.
  • Στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης: διεθνείς ερευνητικές κοινότητες, πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, διεθνοποίηση των στόχων και των πρακτικών, μορφές πιστοποίησης και οι αμφισημίες τους.»
  • Πρακτικές και καινοτομίες την εκπαίδευση και στην έρευνα


Επιστημονική Επιτροπή


Για την Επιστημονική Επιτροπή αναζητούμε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα πανεπιστημιακών καθηγητών-τριών, διδακτόρων ερευνητών-τριών, καθώς και εμπειρογνωμόνων, των οποίων η δραστηριότητα έχει συνάφεια με τη θεματολογία του 31ου Συνεδρίου . Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής κατά κύριο λόγο συνίστανται στην κρίση-αξιολόγηση των εργασιών.
Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο-η να αποστείλει έως τις 31 Ιανουαρίου 2014 στην ΕΜΕ (info [at] hms [dot] gr ) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευμένη από ένα συνοπτικό βιογραφικό, στο οποίο θα επισημαίνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων του με τις διεθνείς διαστάσεις και δυνατότητες της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. με βάση τα ανωτέρω θα προτείνει τη σύνθεση της Ε.Ε. στο Δ.Σ.


Οργανωτική  Επιτροπή.


Οι υποχρεώσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι υψηλής ευθύνης, καθώς πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες του ΔΣ της ΕΜΕ για υπηρεσιακές διευθετήσεις, το οργανωτικό και εκδοτικό έργο των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΜΕ σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, το συντονισμό με τις δυνάμεις του Παραρτήματος σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή.
Για τη στελέχωση της Οργανωτικής Επιτροπής το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο-η συνάδελφο με  διάθεση προσφοράς και  συνεργασίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και με σχετική εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, να αποστείλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα πρέπει να  συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό στο οποίο θα επισημαίνεται η αντίστοιχη δραστηριότητα και οργανωτική εμπειρία και να σταλεί στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] hms [dot] gr., έως 31 Ιανουαρίου 2014. Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. με βάση τα ανωτέρω θα προτείνει την Ο.Ε. στο Δ.Σ.


Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς


        Για την ΟΕ                                                                                Για την ΕΕ
Καθηγητής. Γεώργιος. Δημάκος                                                 Καθηγητής Φ. Καλαβάσης
 Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΜΕ                                                       Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Πανεπιστήμιο Αθηνών                Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 10 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad