Συνέδρια - 36o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Εργασίες-Περιλήψεις

 

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

ΣΤΟ 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ

     Η Επιστημονική Επιτροπή του 36ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση της ενημέρωσης, την  ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας στις διεθνείς διεργασίες και τη δυνατότητα παρέμβασης πειστικά και έγκαιρα στην κοινωνία και την πολιτεία για ζητήματα που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info [at] hms [dot] gr

 

Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.  

 

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών

    Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
1.    Οι Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10 σελίδες.

2.    Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.

3.   Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
•    Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
•    Μια κενή γραμμή.
•    Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
•    Το όνομα του συγγραφέα με κινητό τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
     με γράμματα μεγέθους 12.
•    Δύο κενές γραμμές.
•    Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου,
     γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
•    Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
•    Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Κάθε αναφορά στην βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση. Αντιστρόφως, για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.
•    Βιβλιογραφία  (Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου ακολουθούν συνεχή αρίθμηση πχ 1,2,3 …)
Παράδειγμα  Βιβλιογραφία
1.    Heath Thomas (1956) ‘Τhe thirteen books of Εuclid’s elements’, Dover Publications, New York, Translated from the text of Heiberg.
2.    Καραγιώργος Δημήτρης (1984) «Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών» (σελ. 318-326) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Εκδόσεις ΕΜΕ,  Αθήνα.
3.    Hoshi Y. and Mochizuki (2011) On the combinatorial anabelian geometry of nodally nondegenerate outer representations, Hiroshima Math. J. 41, no. 3, 275-342
4.    Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.
5.    Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Λάρισα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1, 2 & 3 Νοεμβρίου  2019

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:2103641025
e-mail: info [at] hms [dot] gr    www.hms.gr

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ανάργυρος Φελλούρης

Ομότιμος Καθηγητής  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε

   Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Διονύσιος Λάππας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

  Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 43 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad