Kazakhstan (Guest)
 
Leader
Zhuk Vladimir
Deputy Leader
Karimgazhy Gulnur
Contestant
  •   Burambayev Tamerlan  
  •   Duisenbekov Danat  
  •   Olzhabayev Assylbek  
  •   Shyntay Тogzhan  
  •   Shyntas Nurtas 
  •   Toporov Yaroslav  

Back